Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb a je zapísané v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre.

PZO

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

Členské obce

Združenie momentálne tvorí 57 členských obcí Nitrianskeho kraja. V okrese Nitra je to 43 obcí, v okrese Topoľčany 11 obcí a v okrese Šaľa sa nachádzajú 3 členské obce. Dovedna žije na území združenia takmer 81 000 obyvateľov  vo viac ako 25 000 domácnostiach.

 

Ciele združenia

  • dlhodobá realizácia separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek

  • zabezpečenie zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu

  • vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti

  • riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
  • osvetová činnosť zameraná na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

 

 

 

 

Orgány PZO

 

Valné Zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PZO, ktorý rozhoduje o záležitostiach združenia. Každá obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním písomne povereným zástupcom.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo PZO je riadiacim orgánom združenia, má deväť členov, ktorí zastupujú jednotlivé mikroregióny. 

Funkčné obdobie predstavenstva PZO je štvorročné.

 

Predseda predstavenstva PZO – Mgr. Ľuboš Kolárik, starosta obce Golianovo, mikroregión Dolná Nitra

Podpredseda predstavenstva PZO Erika Nemešová, starostka obce Prašice, mikroregión Bebrava- Sotdum

 

Tajomník PZO – Ing. Jozef Holúbek, starosta obce Výčapy – Opatovce, mikroregión Zobor

 

Juraj Trsťan – člen predstavenstva PZO, starosta obce Preseľany, mikroregión Svornosť

Jozef Zseby – člen predstavenstva PZO, starosta obce Žirany, mikroregión Podzoborské združenie obcí

Mgr. Martin Pálka – člen predstavenstva PZO, starosta obce Mojmírovce, mikroregión Cedron

Radovan Ťapušík – člen predstavenstva PZO, starosta obce Alekšince, mikroregión Radošinka

Milan Bíro – člen predstavenstva PZO, starosta obce Veľké Zálužie, mikroregión Vittis

Jozef Bojda, člen predstavenstva., starosta obce Lužianky, mikroregión Vitíis

 

 

 

Členské obce

Porad.č. Názov obce Počet obyvateľov
1 Alekšince 1663
2 Báb 1117
3 Bádice 349
4 Belince 337
5 Branč 2233
6 Cabaj – Čápor 4226
7 Čab 789
8 Čakajovce 1165
9 Čeľadice 993
10 Čermany 352
11 Golianovo 1743
12 Hájske 1306
13 Horná Kráľová 1877
14 Horné Lefantovce 901
15 Hosťová 377
16 Hruboňovo 519
17 Hrušovany 1101
18 Ivanka pri Nitre 2673
19 Jacovce 1760
20 Jarok 2018
21 Jelenec 2103
22 Jelšovce 1022
23 Kamanová 625
24 Kolíňany 1582
25 Koniarovce 632
26 Lehota 2217
27 Ludanice 1825
28 Ľudovítová 242
29 Lužianky 2973
30 Malé Zálužie 265
31 Malý Cetín 411
32 Močenok 4305
33 Mojmírovce 2888
34 Nitr. Hrnčiarovce 2086
35 Nové Sady 1357
36 Paňa 360
37 Podhorany 1089
38 Podhradie 293
39 Pohranice 1071
40 Poľný Kesov 660
41 Prašice 2009
42 Preseľany 1434
43 Rajčany 539
44 Rišňovce 2075
45 Svätoplukovo 1340
46 Štefanovičová 345
47 Štitáre 920
48 Šurianky 598
49 Tvrdomestice 449
50 Veľká Dolina 663
51 Veľké Zálužie 4208
52 Veľký Cetín 1582
53 Veľký Lapáš 1495
54 Vinodol 1972
55 Výčapy Opatovce 2214
56 Zbehy 2242
57 Žirany 1361
  počet obyvateľov spolu 80951