O nás

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb a je zapísané v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre.

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

Členské obce

Združenie momentálne pozostáva zo 65 členských obcí Nitrianskeho kraja. V okrese Nitra je to 49 obcí, v okrese Topoľčany 14 obcí a v okrese Šaľa sa nachádzajú 2 členské obce. Dovedna žije na území združenia takmer 79 500 obyvateľov  vo viac ako 25 000 domácnostiach.

 

Ciele združenia

  • dlhodobá realizácia separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek

  • zabezpečenie zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu

  • vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti

  • riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
  • osvetová činnosť zameraná na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie