Orgány PZO

Valné Zhronaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PZO, ktorý rozhoduje o záležitostiach združenia. Každá obec je na valnom zhromaždení zastúpená štatutárom obce, alebo ním písomne povereným zástupcom.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo PZO je riadiacim orgánom združenia, má deveť členov, ktorí zastupujú jednotlivé mikroregióny. Funkčné obdobie predstavenstva PZO je štvorročné.

 

Predseda predstavenstva PZO – Mgr. Ľuboš Kolárik, starosta obce Golianovo, mikroregión Dolná Nitra

Podpredseda predstavenstva PZO – Erika Nemešová, starostka obce Prašice, mikroregión Bebrava- Sotdum

 

Tajomník PZO – Ing. Jozef Holúbek, starosta obce Výčapy – Opatovce, mikroregión Zobor

Juraj Trsťan – člen predstavenstva PZO, starosta obce Preseľany, mikroregión Svornosť

Jozef Zseby – člen predstavenstva PZO, starosta obce Žirany, mikroregión Podzoborské združenie obcí

Mgr. Martin Pálka – člen predstavenstva PZO, starosta obce Mojmírovce, mikroregión Cedron

Viliam Búcora – člen predstavenstva PZO, starosta obce Šurianky, mikroregión Radošinka

Emil Rábek – člen predstavenstva PZO, starosta obce Horná Kráľová, mikroregión Via Romanum

Jozef Bojda, člen predstavenstva., starosta obce Lužianky, mikroregión Vitíis