Množstvový zber

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov).

V mnohých prípadoch vie ušetriť finančné prostriedky u občanov jednotlivých obcí a znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov. Princíp množstevného odpadu je v tom, že koľko odpadu občan vyprodukuje, takú veľkú nádobu si zvolí a podľa toho bude za jednotlivé nádoby platiť. Tento systém je využívaný hlavne pri podnikateľských subjektoch. Implementácia daného systému sa dá aplikovať aj na fyzické osoby v danej obci.

Čo vlastne množstvový zber je ?

Systém množstvového zberu funguje tak, že občan paušálny poplatok neplatí, platí podľa počtu nádob, veľkosti nádob a frekvenciu vývozu. Frekvencia vývozu môže byť pre domácnosti 1x za dva týždne alebo 1x za mesiac. Domácnosť si sama vyberie na základe množstva odpadu, ktorý produkuje čo je pre ňu najlepšie. Samozrejme, že vývoz 1x za mesiac šetrí náklady domácnosti a znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu. Hlavné dôvody prečo je zavedenie množstvového zberu sú:

  1. znižovanie množstva odpadov
  2. znižovanie zneškodňovania odpadov pre zberovú spoločnosť
  3. zvyšovanie zhodnocovania komodít
  4. ekonomická motivácia pôvodcov (znižovanie nákladov za odpad. Plať toľko, koľko vyhadzuješ.)
  5. Lepší odpadový manažment (sledovanie prúdov odpadov, prehľad o jednotlivých pôvodcoch).
  6. Uplatnenie princípu spravodlivosti – ten občan ktorý „znečisťuje“ platí viac oproti tomu čo neznečisťuje.
  7. Čistejšie prostredie v obci a v jej okolí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *