Množstvový zber

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov). V mnohých prípadoch vie ušetriť finančné prostriedky u občanov jednotlivých obcí a […]

Read More

Kuchynský odpad

Kuchynský biologický rozložiteľný odpad tvorí významnú časť komunálnych odpadov v každej domácnosti. Tvoria ho napr. pozostatky z ovocia, zeleniny, staré pečivo a chlieb, škrupiny z vajec, taktiež kávový a čajový výluh a napríklad aj recyklovaný papier, ktorý sa už nedá použiť v procese recyklácie. Od dátumu 01.01.2021 je povinnosť pre samosprávy (obce) zabezpečiť triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Na koľko […]

Read More

PZO ocenené ako najlepší projekt v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku

Ponitrianske združenie obcí získalo za rok 2018 cenu odpadového hospodárstva  za  projekt Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Ocenenie pod názvom ,,Zlatý mravec“ sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR vo vybraných piatich kategóriách. PZO získalo toto ocenenie v kategórii ,,Komunálne odpadové hospodárstvo.“ Najvyššie ocenenie v tejto súťaži získavajú jednotlivci a spoločnosti, […]

Read More

Ako správte postupovať pri triedení odpadu?

Ako správne postupovať pri triedení odpadu… Papier ÁNO Papier, čisté obaly, škatule, kartóny, lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká Upozornenie: Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať kovové sponky z papiera […]

Read More

Upozornenie pre občanov : Takto sa odpad netriedi!!!

Vážení občania! v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch, čo výrazne ohrozuje systém zberu prostredníctvom OZV, ktorá momentálne financuje zber druhotných surovín vo Vašej obci. Podobná situácia je aj pri zbere Bioodpadu, ktorý je kontaminovaný igelitmi, plastami, stavebným a iným odpadom – často  aj živočíšneho pôvodu, čo výrazne komplikuje a predražuje nakladanie s týmto odpadom.   […]

Read More